Lid voor de Raad van Commissarissen

Vacature gesloten

Organisatie

 

Glas is wie we zijn en waar we vandaan komen. Service verlenen is wat we als beste doen.

Midglas is een full-serviceorganisatie en bestaat dit jaar 110 jaar, is marktleider en onze ambitie is dit te blijven. Doorlopend en op tijd veranderen is een must om het de komende 110 jaar te kunnen blijven doen! Niemand weet meer van glas (verzekeren) dan wij. Dit onderscheidend vermogen koesteren we. In combinatie met het 24/7 directe schadeherstel leveren we hiermee nog iedere dag veel waarde voor onze klanten. We werken volgens de Midglas standaard. Het enige dat hoger is dan onze standaard is onze ambitie.

 

De essentie van onze missie is dat wij niet uitsluitend werken op basis van dat wat we op dit moment voor onze klanten kunnen betekenen, maar op basis van de wensen en verwachtingen die klanten en eindgebruikers van ons mogen hebben. Dit vraagt snelheid en wendbaarheid van ons, zodat we voortdurend in kunnen spelen op trends en technologische ontwikkelingen in de maatschappij en de markten waarop we actief zijn.

Lid voor de Raad van Commissarissen (m/v)

Midglas heeft een Raad van Commissarissen (RvC) die toezicht houdt op de gang van zaken en ontwikkelingen bij Midglas. In verband met het vertrek van een van de leden van de drie koppige RvC is er per 1 januari aanstaande, ruimte voor een nieuw lid van de RvC.

De RvC is samengesteld uit leden met uiteenlopende professionele achtergronden, die als collectief een breed spectrum aan ervaring en expertise in besturen, toezicht en de financiële dienstverlening combineren met een integere reputatie. De samenstelling van de RvC is dusdanig complementair zodat de commissarissen elkaar optimaal kunnen aanvullen in sterke en minder sterke eigenschappen.

De RvC is professioneel en onderling heerst er een informele, maar ook zakelijke werksfeer. Daarnaast heerst er een goede onderlinge vertrouwensrelatie tussen de commissarissen. Dit zorgt er mede voor dat de RvC als één team kan optreden en dat alle leden zowel tot elkaar alsmede tot welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Algemeen Directeur van Midglas is gepokt en gemazeld in de verzekeringswereld en nadat hij in 2016 als plaatsvervanger is binnengetreden heeft hij per 2018 de huidige functie overgenomen. De Financieel Directeur is een routinier in de financiële wereld, is per medio 2017 begonnen en vormt met de Algemeen Directeur het Bestuur van Midglas (BvM). De verstandhouding tussen RvC en BvM is goed en professioneel, waarbij een open dialoog de praktijk is.

De RvC beschikt als geheel over adequate kennis van en ervaring met de volgende gebieden: Strategie en organisatie; Financiën; Compliance; Risicomanagement, Solvency II en interne controlesystemen. De RvC leden hebben oog voor het teambelang en affiniteit met verzekeringen en zijn in staat om de hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden.

Gezien de beperkte omvang van Midglas en de geringe omvang van de RvC, vervullen de RvC leden eveneens de rol van Audit en Risico Commissie. De leden van de Audit & Risico Commissie beschikken als collectief over gedegen kennis van en ervaring met de toepassing en implementatie van risicomanagement (waaronder Three Lines of Defence en Risk Appetite) en de financieel-technische aspecten van risicobeheer. De leden van de Audit & Risico Commissie begrijpen hoe interne risicobeheersing- en controlesystemen geïmplementeerd worden en zijn in staat om hier adequaat toezicht op te houden. Daarnaast beschikken de leden over adequate kennis met betrekking tot Solvency II (standaard modellen, de ORSA rapportage en het interpreteren van de MCR en de SCR). De leden van de Audit & Risico Commissie begrijpen tevens de inrichting van de sleutelfuncties en zijn op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan uitbesteding van de sleutelfuncties.

Midglas zoekt een RvC lid, gewend om op tactisch en strategisch niveau mee te denken. Een persoon die kan sparren met het Bestuur en de overige leden van de RvC. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. steeds striktere compliance regelgeving, cyber en technology risico’s en zorgvuldige dataverwerking waaraan Midglas en haar (potentiële) klanten en businesspartners worden blootgesteld, heeft de ideale kandidaat naast ervaring in en affiniteit met de financiële dienstverlening ook ruime praktijk ervaring op deze “risk management” gebieden opgebouwd in een grotere organisatie. Ervaring in toezichthoudende rollen is wenselijk. Aangezien Midglas een organisatie is met een ambitieus groeiprogramma heeft de ideale kandidaat ook ervaring met innovatie, vernieuwing en toezicht op implementatie van businessplannen. Een academisch denk- en werkniveau en bij voorkeur kennis van Solvency II dan wel de bereidheid daarin een cursus te volgen, is eveneens van belang. De ideale kandidaat voelt zich verder prettig in de rol van toezichthouder, ook in een relatief kleine organisatie zoals Midglas, maar weet wel de juiste balans te vinden tussen ‘toezicht houden’ en ‘meedenken’. Het nieuwe RvC lid moet bereid zijn de verslaglegging van de RvC vergaderingen op zich te nemen en heeft als persoonlijke aandachtsgebied de ‘risk management’ gebieden. Leden van de RvC ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden RvC

De RvC komt (geheel of gedeeltelijk) circa 6 keer per jaar bij elkaar ten kantore van Midglas en houdt toezicht op het beleid van het BvM en op de algemene gang van zaken in Midglas. Het uitgangspunt is dat de nakoming van de verplichtingen jegens polishouders is verzekerd en de effectiviteit van de organisatie steeds nauwgezet kan worden gevolgd. De RvC houdt toezicht erop dat de strategische en beleidsmatige doelstellingen, zoals vastgelegd, worden bereikt en dat de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten de juiste aandacht krijgen zowel vanuit solvabiliteits- alsmede continuïteitsperspectief. Toezicht vindt verder plaats op de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces, jaarbegroting, bedrijfsplan en strategie. Naleving van wet- en regelgeving in brede zin, verhouding met klanten en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen behoren eveneens tot het toezicht gebied van de RvC.

De uiteindelijke kandidaat zal op zijn/haar geschiktheid worden getoetst door de toezichthouder verzekeraars van De Nederlandsche Bank, alvorens definitief lid te kunnen worden van de RvC.

Deze vacature is inmiddels ingevuld.

Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

22/06

Vacature
Lees verder
Betrokken Ondernemers Breda

Betrokken Ondernemers Breda

04/05

Lees verder

De Goudse neemt belang in Midglas glasverzekeraar en De Glaslijn

06/04

Persbericht

Lees verder
Meer nieuwsberichten